ALGEMENE VOORWAARDEN

Street One Online-Winkel – ALGEMENE VOORWAARDEN (AVV) met inbegrip van Consumenteninformatie

Afdeling 1: Toepassingsgebied en contracterende partijen

 1. Deze Algemene Voorwaarden (AVV) betreffen alle overeenkomsten aangegaan tussen u als klant en ons als uitbaters van de STREET ONE Online Winkel. Met betrekking tot het boekingsproces erkent u onze AVV als verwoord op het ogenblik van uw bestelling.
 2. De uitbater van de Online Winkel en uw contracterende partij is:

  CBR eCommerce GmbH
  Sattlerstr. 10
  30916 Isernhagen
  Duitsland

  ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Hannover onder HRB 218 458, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders Jim Nowak en Christian Rudlof


  BTW identificatienummer: BE 0558.999.815
  E-mail: onlineshop@customerservice.street-one.be
  Telefoonnummer: 0800 / 100 92 (Gratis. De kosten voor mobiele telefonie kunnen afwijken.)
 3. Het productgamma aangeboden door onze Online Winkel is uitsluitend gericht aan consumenten die gewoonlijk woonachtig zijn in het territorium van het Koninkrijk België en die een leveringsadres in België kunnen aangeven. Een consument is enig natuurlijk persoon die een overeenkomst rechtens aangaat voor een doel dat niet hoofdzakelijk toegewezen kan worden aan zijn/haar commerciële of zelfstandige professionele activiteit.

Afdeling 2: Sluiten van een overeenkomst

 1. Door het tonen van de producten in onze Online Winkel doen wij geen bindend aanbod tot verkoop. Het aanbod voor het sluiten van een aankoopovereenkomst moet door u geïnitieerd worden door te klikken op de ‘nu kopen’ knop en/of uw bestelling per telefoon te plaatsen. U blijft voor één week gebonden door deze bestelling, i.e. de overeenkomst wordt verbindend wanneer wij uw bestelling binnen deze tijdslimiet aanvaarden.
 2. Daarna erkennen wij de ontvangst van uw bestelling door automatische e-mail, wat geen aanvaarding van de overeenkomst is (bestellingsbevestiging). Aanvaarding van de overeenkomst wordt door ons door middel van een afzonderlijke e-mail bevestigd van zodra de producten ons magazijn verlaten (bevestiging van verzending) of, ten laatste, bij de levering ervan. Hetzelfde geldt indien de aankoopprijs betaald werd of toegestaan werd voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst door de door u gekozen betalingsmethode. Indien wij uitzonderlijk niet in staat zijn uw bestelling in zulk geval te aanvaarden omdat de bestelde goederen onbeschikbaar zijn of indien de overeenkomst om andere redenen niet tot stand komt, zullen wij prompt het voorafbetaalde bedrag terugbetalen.
 3. Indien uw bestelling verschillende artikelen betreft, komt de overeenkomst enkel tot stand met betrekking tot de artikelen die uitdrukkelijk in uw verzendingsbevestiging vermeld zijn.
 4. Uw wettelijk recht op herroeping (zie Afdeling 6) blijft in elk geval onaangetast door de voormelde bepalingen.
 5. Voor veiligheidsredenen is elk bestellingsproces beperkt tot een maximum bestellingswaarde (zonder bijkomende kosten) van € 750,-.
 6. Overeenkomsten worden afgesloten in de Nederlandse taal. De teksten van de overeenkomst worden niet bewaard op onze interne systemen. Gelieve de informatiepagina’s te consulteren in de afdeling “Help & FAQ” van onze Online Winkel voor meer details van de individuele technische stappen vereist om een overeenkomst af te sluiten.

Afdeling 3: Prijzen en bijkomende kosten

 1. De prijzen vermeld in onze Online Winkel omvatten de wettelijke BTW en alle andere prijscomponenten. Alle prijzen zijn in Euro meer de hieronder vermelde bijkomende kosten.
 2. We leveren uitsluitend op adressen binnen België. Bij een bestelwaarde onder de € 24,– brengen we € 3,95 verzendkosten in rekening. Bij een bestelwaarde van € 24,– of meer brengen we € 1,99 verzendkosten in rekening, ongeacht het aantal pakketten. Maakt u bij meerdere bestelde producten slechts voor een bepaald deel van de producten gebruik van uw wettelijke herroepingsrecht, dan bent u toch verplicht om bovenstaande kosten te voldoen, zoals ze zouden worden berekend als u alleen de resterende producten zou hebben gekocht.
 3. In het geval van een retourzending dragen wij de directe kosten voor terugzending, voor zover de retourzending binnen België is. In alle andere gevallen, met name bij retourzendingen vanuit het buitenland, draagt u de directe kosten van de retourzending.

Afdeling 4: Betaling en voorbehoud van titel

 1. U kan de aankoopprijs naar uw keuze betalen door voorafgaandelijke overschrijving (voorafbetaling), kredietkaart (VISA of Mastercard) of een elektronische betalingsdienst (PayPal, Amazon Payments).
  a) Voorafgaandelijke overschrijving, betaling met kredietkaart

  Indien u voor voorafgaandelijke overschrijving kiest vermelden wij het factuurbedrag en onze bankdetails op de bestellingsbevestiging. Het factuurbedrag wordt met onmiddellijke ingang opeisbaar voor betaling en dient op onze rekening te worden gecrediteerd binnen ten laatste 5 dagen. De afsluiting van de overeenkomst blijft voorbehouden in overeenstemming met Afdeling 2(2). Indien u met kredietkaart betaalt zal uw kaart gedebiteerd worden vanaf het ogenblik waarop de producten ons magazijn verlaten.

  Indien u niet betaalt op de vervaldag hebben wij recht op een wettelijke nalatigheidsintrest (van momenteel vijf percentpunten per jaar boven de basisintrest) of op een forfaitair bedrag van € 4,- voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven. Bovendien en op voorwaarde dat aan de wettelijke vereisten voldaan is zijn wij gerechtigd om u een forfaitaire schadevergoeding van € 30,- aan te rekenen voor kosten van herdebitering indien het bedrag door u te betalen uiteindelijk niet gecrediteerd kan worden, in het bijzonder door een tekort aan toereikende kredietkaartdekking of rekeningsdekking, en daardoor geherdebiteerd wordt. De voormelde forfaitaire bedragen zullen enkel van toepassing zijn indien in individuele gevallen wij geen hoger bedrag, of u een lager bedrag, aantonen. Andere wettelijke rechten blijven onaangetast.
 2. Wij behouden in elk geval de titel op de geleverde producten voor zolang het volledige factuurbedrag van het pakket in kwestie niet betaald is (i.e. finale kreditering zonder voorbehoud van de totale aankoopprijs volledig met bijkomende kosten, indien er zulke zijn).

Afdeling 5: Levering en leveringsperiodes

 1. De producten zullen afgeleverd worden vanuit ons centrale magazijn/logistiek centrum in Großburgwedel (Duitsland). Ons afleveringsgebied en doorzendingskosten worden beheerst door Afdeling 3(2).
 2. De leveringsperiode zoals bepaald in Afdeling 2(2) van onze verzendingsbevestiging en in de Online Winkel begint te lopen vanaf de datum van onze bestellingsbevestiging, ingeval van betaling door voorafgaande overschrijving pas vanaf wanneer het factuurbedrag op onze rekening werd gecrediteerd. Onze leveringsperiode is bij benadering tussen 2 werkdagen indien geen leveringsperiode door ons werd vermeld en/of geen verschillende leveringsperiode met u werd overeengekomen.

Afdeling 6: Herroepingsrecht

1. Consumenten die overeenkomsten op afstand afsluiten hebben een wettelijk recht op herroeping dat beheerst wordt door de volgende wettelijke bepalingen:

MODELINSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Recht op herroeping

U heeft het recht om deze overeenkomst gedurende 42 dagen te herroepen zonder opgave van reden. De herroepingsperiode zal eindigen na 42 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij die door u aangeduid werd anders dan de vervoerder, fysiek bezit neemt van de goederen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons in lichten

CBR eCommerce GmbH
c/o FIEGE logistiek centrum
Antwoordnummer 1662
7550 WB HENGELO
NEDERLAND

E-mail: onlineshop@customerservice.street-one.be
Telefoonnummer: 0800 / 100 92*
Fax: 0800 / 501 84*

*Gratis. De kosten voor mobiele telefonie kunnen afwijken.

van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail). U kan het modelformulier voor herroeping als bijlage gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de uiterlijke datum voor herroeping te halen is het voor u voldoende om uw mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht te verzenden vooraleer de herroepingsperiode verstreken is.

Gevolgen van herroeping

Indien u dit contract herroept, zijn wij verplicht om u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die zijn ontstaan doordat u een andere manier van leveren hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen, terug te betalen. Maakt u bij meerdere bestelde producten slechts voor een bepaald deel van de producten gebruik van uw wettelijke herroepingsrecht, dan bent u toch verplicht om bovenstaande kosten te voldoen, zoals ze zouden worden berekend als u alleen de resterende producten zou hebben gekocht. Voor de retourbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden kosten voor u in rekening gebracht voor deze retourbetaling. We kunnen de retourbetaling weigeren, totdat we de producten hebben ontvangen of totdat u hebt bewezen dat u de producten hebt geretourneerd – afhankelijk van wat eerder van toepassing is. U moet de producten onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons informeert over het herroepen van het contract, terugsturen naar

CBR eCommerce GmbH
c/o FIEGE logistiek centrum
Antwoordnummer 1662
7550 WB HENGELO
NEDERLAND

zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw herroeping van deze overeenkomst aan ons meedeelt. De uiterlijke datum wordt gehaald indien u de goederen terugzendt voordat de periode van 14 dagen verstreken is.

In het geval van een retourzending dragen wij de directe kosten voor terugzending, voor zover de retourzending binnen België is. In alle andere gevallen, met name bij retourzendingen vanuit het buitenland, draagt u de directe kosten van de retourzending.

U bent enkel aansprakelijk voor enige verminderde waarde van de goederen ten gevolge van behandeling anders dan deze nodig om de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen te controleren.

2. Modelformulier herroeping
(vul dit formulier in en stuur het terug enkel indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

Aan:
CBR eCommerce GmbH
c/o FIEGE logistiek centrum
Antwoordnummer 1662
7550 WB HENGELO
NEDERLAND

E-mail: onlineshop@customerservice.street-one.be
Telefoonnummer: 0800 / 100 92*
Fax: 0800 / 501 84*

*Gratis. De kosten voor mobiele telefonie kunnen afwijken.

 1. Ik/wij (*) melden hierbij dat ik/wij (*) onze verkoopovereenkomst herroep(en) voor de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst: product
 2. besteld op (*)/ontvangen op (*)
 3. Naam van de consument(en)
 4. Adres van de consument(en)
 5. Handtekening van de consument(en) (enkel indien dit formulier op papier wordt meegedeeld)
 6. Datum


  (*) Schrap waar dit past.

3. Overeenkomst Indien producten besteld door u aan ons teruggestuurd worden binnen de herroepingsperiode met het terugkeeretiket gehecht aan de producten zullen wij deze teruggave erkennen als een positieve verklaring van uw beslissing om uw overeenkomst te annuleren in de zin van bovenvermelde herroepingsinstructies, zelfs zonder een geschreven verklaring, indien de producten overeenstemmen met deze die besteld werden.

4. Overeenkomst voor het dekken van kosten Indien u uw recht op herroeping uitoefent met gebruik van het terugkeeretiket gehecht aan de producten zullen wij de kosten die gewoonlijk verbonden zijn aan de teruggave van de bestelde producten dragen

5. Gelieve de afdeling “Help & FAQ“ van de informatiepagina’s van onze Online Winkel te consulteren voor verdere praktische informatie over hoe de teruggave van producten behandeld dient te worden en hoe de betaling van vergoeding voor verloren waarde ten gevolge van gebruik van producten bestemd voor teruggave vermeden kan worden.

Afdeling 7: Rechten van klanten in geval van gebreken

 1. Uw rechten in geval van materiële en wettelijke gebreken worden beheerst door de toepasselijke wettelijke bepalingen betreffende verkoop van goederen aan consumenten. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor beoordelingen door derde partijen, in het bijzonder door consumenten in de context van klantenevaluaties gepubliceerd door onze Online Winkel.
 2. Uw herroepingsrecht (zie Afdeling 6) of rechten uit afzonderlijk gegeven geschreven garanties of garanties gehecht aan producten blijven in elk geval onaangetast.

Afdeling 8: Rechtskeuze en forum

Onze contractuele relatie met u wordt beheerst door het recht van Duitsland met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken met dien verstande dat de rechtskeuze niet van toepassing zal zijn in de mate dat u onttrokken wordt van bescherming van bepalingen waarvan volgens de wet van uw staat van verblijf niet afgeweken mag worden in enige overeenkomst. Het forum zal beheerst worden door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Afdeling 9: Coupons

Omruilen van promotiecoupons
Promotiecoupons (coupons die niet gekocht kunnen worden, maar die we met een beperkte geldigheidsduur verstrekken in het kader van een reclamecampagne) kunnen alleen in de aangegeven onlineshop ingewisseld worden, zijn alleen gedurende een bepaalde periode geldig en slechts één keer te gebruiken bij een bestelling. Voor het omruilen moet de productwaarde minimaal overeenkomen met het vermelde bedrag op de promotiecoupon. Het combineren met andere coupons of van meerdere promotiecoupons is niet mogelijk. Ook zijn een contante uitbetaling of een vergoeding, voor zover er geen tegenprestatie voor moet worden geleverd, uitgesloten. Het doorgeven aan derden en publicatie zijn verboden. Als u een promotiecoupon gebruikt bij een aankoop, behouden wij ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs van het product dat u behoudt in rekening te brengen, indien – vanwege uw annulering – de totale waarde van de bestelling onder de desbetreffende waarde van de promotiecoupon valt.

CBR eCommerce GmbH
Stand: 27 april 2021